Проект „Училище в музея“

„Училище в музея“ се осъществява от НИОН „Аз-буки“ с подкрепата на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – договор БС – 33.17-1-005/26.09.2018

Резюме на проекта

Място на провеждане – територията на Столична община.
Цел – идентифициране и противодействие на проблема за загубата на мотивация и отпадането на ученици от системата на образованието. Чрез поредица от събития, да се запали интереса на учениците от целевата група към знанието като се превърнат в млади изследователи и откриватели. Да се повиши ангажираността на техните родители към образованието на децата.
Подобна цел може да бъде постигната чрез превръщане на музея в неотменна част на урочната система, чрез превръщането му в още по-атрактивно и привлекателно място за децата и техните семейства.
Проектът ще се осъществява със съдействието на Национален политехнически музей.
Децата ще имат възможност да научат интересни факти за експонатите, да участват в интерактивни презентации с разнообразна тематика, да влязат в ролята на откриватели, потърсят информация за свое проучване и подготвят презентации, макети, илюстрации, които да представят пред съученици, учители, родители.
Продължителност – 10 месеца
Целева група – 3 училища с преобладаващ брой ученици от социално уязвими групи:
1. 172. Обединено училище „Христо Ботев” – с. Гниляне, общ. София-град
2. 89. ОУ „д-р Христо Стамболски” – кв. „Дружба“, общ. София-град
3. 75. ОУ „Тодор Каблешков” – кв. „Факултета“, общ. София-град
В обхвата на проекта попадат над 1300 ученици от обхванатите училища.
Пряко ангажирани с дейности по проекта са ученици в 5. клас – общо 184.
Дейности:
– представяне и обмен на успешни практики между учители, родители, експерти, представители на местната власт и обществените съвети;
– посещения на целевата група в Национален политехнически музей за запознаване с експонати –произход, история и полезност за хората;
– припознаване от представители на целевата група на „любим експонат“, за който правят собствено проучване;
– събиране на повече информация за „любим експонат“ и подготвяне на презентация, рисунка или макет;
– представяне на направеното проучване и визуализиращ материал от автора/и – пред съученици, родители, учители – на специално организирано събитие в училище;
– публична достъпност – чрез вестник „Аз-буки“ и научна периодика на Национално издателство „Аз-буки“ (на хартия и онлайн) – на извършените проучвания и презентации, както и на направените в края на проекта предложения и препоръки за политики и мерки по превенция и ограничаване на отпадане от училище.
Методи: симулационни игри, дискусии, оценъчни методи, интерактивни уроци.

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Основна цел: Превенция срещу отпадане чрез повишаване интереса към учене и ангажиране на родителите в този процес, продължаване образованието на ученици от ромски произход, навременно установяване на индивидуалните интереси и подпомагане при избор на професия, осигуряване на равен достъп до качествено образование, социализация и подобряване качеството на живот
Стратегически цели:
Преодоляване на специфични проблеми пред личностното развитие на деца билингви.
Установяване на индивидуалните интереси и възможности на обхванатите ученици.
Ангажиране на родителите при повишаване на интереса към образование на техните деца и придобиване на професия чрез учене.
Повишаване на интереса към знанието и проява на желание за продължаване на образованието.
Създаване на увереност в способностите на учениците с цел по-успешната им реализация и социализация.
Формиране на мироглед, уважаващ образованието и знанието.
Обхванатите училища са:
– 75. ОУ „Тодор Каблешков” кв. „Факултета“, Столична община. През учебната 2017/2018 г. се обучават 1020 ученици. 100% от тях, както и техните родители, се самоопределят като роми. През миналата учебна година, в 5. клас се обучават 120 деца.
– 172. Обединено училище „Христо Ботев” в с. Гниляне, Столична община. През учебната 2017/2018 г. се обучават 118 ученици. 40% от тях се самоопределят като роми, 10% – от турски етнос. През миналата учебна година, в 5. клас се обучават 12 деца.
– 89. ОУ „Д-р Христо Стамболски“ в жк „Дружба 1“, Столична община. През учебната 2017/2018 г. се обучават 200 ученици. От тях 60% са от ромски произход. През миналата учебна година, в 5. клас се обучават 52 деца. Има родители-роми и в Обществения съвет.
И в трите училища част от родителите не съдействат в достатъчна степен на училището. Това намалява ефективността на учителския труд. В работата си учителите се стремят обучението и възпитанието да са свързани с подходящи форми за пълноценно общуване, развлечение и отдих, придобиване на допълнителни „умения за живот”. Това изисква използването на богато онагледен материал и организиране на дейности по интереси, които да формират у децата образно мислене и богат речник, да развиват социални умения при общуването и битови сръчности. Много от училищните мероприятия се провеждат съвместно с родителите и настойниците, но присъствието им не е масово.

ДЕЙНОСТИ:

„Решаваме заедно“
Специфична цел на дейността: Представяне на добри практики при извеждане на ученици от етнически групи извън училище за придобиване на знания и социални умения. Привличане на експерти и родители образователни инициативи. Повишаване компетентността на учители и родители за преодоляване на негативни нагласи.
Описание на дейността: Цел на проекта „ Училище в музея“ е не само повишаване на желанието за учене и мотивация за оставане в училище на деца и ученици от етнически малцинства, но и преодоляване на негативните стереотипи в обществото спрямо тях.
Голяма част от негативните нагласи са свързани с ниското ниво на грамотност и социално включване. Преодоляването на подобни предубеждения минава не само през работа за промяна на поведението и мотивацията на хора от етнически малцинства.
Необходимо е натрупването на подходящи знания у всички участници в тези процеси.
В този смисъл е особено важно ангажиране и на родителите в преодоляване на предизвикателствата и участието им в дискусии. Тяхното мнение е важна част в обмяната на опит с хора от други професионални сфери, също ангажирани в образователния и интеграционен процес.
„Училище в музея“ ще стартира със „сблъсък“ на мнения на представители на различни професионални и социални групи – учители, родители, музейни специалисти, народни представители от Парламентарната комисия по образование и наука, журналисти, доброволци, представители на училищни настоятелства и общините. По този начин ще бъдат дискутирани добри практики и знания в тази област, ще бъдат откроени потенциални проблеми пред изпълнението на заложени инициативи и цели.
Ще бъдат подготвени журналистически текстове, популяризиращи изпълнението на дейността.
Работни методи:
– интерактивен метод за обучение с акцент върху емпиричния подход
– споделяне на постигнатите резултати
– дискусия
– оценка на ефективността
Очаквани резултати: Идентифициране на потенциални проблеми, свързани с обучителните дейности. Привличане на родителите като активна страна в образователния процес чрез ангажирането им в изпълнение на различни дейности, заложени в проекта. Взаимодействие на представители на различни социални и професионални групи – музейни експерти, учители, представители на обществени съвети и местната власт, родители, за задържане на децата в училище.

„Урок в музея“

Специфична цел на дейността: Идентифициране и противодействие на проблема за загубата на мотивация и отпадането на ученици от системата на образованието.
Повишаване интересът на учениците към знанието и превръщането им в млади изследователи и откриватели. Повишаване ангажираността на родители към образованието на децата.
Описание на дейността: Темата „Училище в музея, музей в училището“ е широко дискутирана по инициатива на Парламентарната комисия за образование и наука.
Целта, поставена пред настоящия проект, е да изследва дали „пренасянето“ на класната стая сред експонатите в музея подпомага интеграцията на деца и ученици от етнически малцинства.
Предвиждат се дейности, свързани с извеждането на ученици от привичната им училищна и социална среда. Ще бъдат организирани поредица от посещения в Националния политехнически музей. Децата ще бъдат придружавани и от родители – по този начин видяното и емоциите от посещенията ще станат тема не само в класната стая, но и в семейството. Чрез срещите на живо с експонати (произход, история, място в човешката цивилизация) и интерактивни уроци учениците от целевата група ще могат да получат нови знания. С помощта на своите учители, музейните специалисти и родители, учениците ще бъдат поощрявани да издирват повече информация за любим експонат. Следващата стъпка е самият ученик да стане автор на урок, в който да представи пред съучениците си наученото в музея чрез доклад, презентация, макет, рисунка или друг визуализиращ материал.
Ще бъдат подготвени журналистически текстове, популяризиращи изпълнението на дейността.
Работни методи:
– интерактивен урок
– работа с групи по интереси
– ролеви игри
– презентация
Очаквани резултати: Децата излизат в различна социална среда заедно в родители.
Видяното в музея се превръща в тема за разговор не само в училище, но и в семейството. Ефектът на преживяното се мултиплицира и сред другите деца и техните семейства.
Полученото чрез метода на емпириката знание ще даде увереност у ученика в способностите му и самочувствие от успешното представяне пред публика, ще покаже важността от продължаване на обучението. Родителите ще видят ползата от обучението и придобиването на нови социални умения. Посещението на музея заедно с родителя е израз на подкрепа и ангажираност от страна на родителя към ученето. Всичко това помага за изграждане на ценностна система и социализация на детето.

Музей и училище – празник на знанието

Специфична цел на дейността: Приобщаване на възможно най-широка аудитория ученици и родители към целевата група. Включване и на родители в организиране и провеждане на празника. Представяне на ученето като фактор за социализация и възможност за по-добра житейска реализация.
Описание на дейността: Във всяко от училищата от целевата група на проекта преди края на учебната година ще бъде организиран Празник на знанието. Идеята е учениците – след като са представили наученото в музея пред своя клас, да покажат авторски урок пред цялото училище и гости (родители, народни представители, журналисти, представители на общини и обществени съвети).
По време на училищния празник, с помощта на специално подготвени визуални материали, учениците ще могат да защитят знанията си и да увлекат последователи на инициативата. Ще бъдат изработени подходящи материали, визуализиращи проекта. В изработването на онагледяващите материали ще се включат родители и други представители на семейството на ученика. Ще бъдат подготвени журналистически текстове, популяризиращи изпълнението на дейността. По подходящ начин ще бъде обявен и финансиращият орган.
Работни методи:
– интерактивен урок
– ролеви игри
– работа с групи по интереси
– споделяне на постигнатите резултати
Очаквани резултати: Създаване на увереност в ползите от ученето и собствените възможности. Изявата пред публика като начин за укрепване на самочувствието.
Надграждане на професионалната компетентност и мотивиране за ползване на интерактивни подходи при преподаване. Даване на увереност у учителите че семейството е съмишленик в процеса на образование на ученика. Създаване на убеденост у родителите в знанията и способностите на децата им и мотивиране за продължаване на тяхното обучение. Провокиране на интерес и извън целевата група към придобиване на знания. Родителят вижда детето си в нова светлина като знаещ и можещ човек и носител на потенциал за житейска реализация. Увличане на последователи на инициативата.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.